روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

ناسا محل فرود کاوشگر "مریخ ۲۰۲۰" را نیز تعیین کرد

خبر فضایی
ناسا محل فرود کاوشگر
1397/08/29
15:19:40