روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 59

ناسا ۹ شرکت آمریکایی را برای مشارکت در برنامه بازگشت به ماه انتخاب کرد

خبر فضایی
ناسا ۹ شرکت آمریکایی را برای مشارکت در برنامه بازگشت به ماه انتخاب کرد
1397/09/09
16:23:43