روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 19

نخستین ماهواره برای اندازه گیری الگوی باد به فضا پرتاب شد

خبر فضایی
نخستین ماهواره برای اندازه گیری الگوی باد به فضا پرتاب شد
1397/05/28
15:01:25