روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

نخستین ماهواره ردیابی بادهای جهان، به فضا پرتاب شد

خبر فضایی
نخستین ماهواره ردیابی بادهای جهان، به فضا پرتاب شد
1397/06/01
17:06:13