روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

نخستین ماهواره مخابراتی پهن باند چین به فضا پرتاب شد

خبر فضایی
نخستین ماهواره مخابراتی پهن باند چین به فضا پرتاب شد
1397/10/01
18:30:31