روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

نخستین ماهواره نظامی نسل جدید فرانسه به فضا رفت

خبر فضایی
نخستین ماهواره نظامی نسل جدید فرانسه به فضا رفت
1397/09/30
12:26:34