روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 21

نقدی بر یک گفت و گو/برنامه‌ریزی در حوزه فضا باید واقعی باشد تا فضایی

خبر فضایی
نقدی بر یک گفت و گو/برنامه‌ریزی در حوزه فضا باید واقعی باشد تا فضایی
1397/08/20
13:49:43