روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

نقص فنی پرتاب کاوشگر خورشیدی ناسا را با شکست مواجه ساخت

خبر فضایی
نقص فنی پرتاب کاوشگر خورشیدی ناسا را با شکست مواجه ساخت
1397/05/20
23:22:17