روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

نیوزیلند ۱۳ماهواره تحقیقاتی به فضا فرستاد

خبر فضایی
نیوزیلند ۱۳ماهواره تحقیقاتی به فضا فرستاد
1397/09/27
07:45:51