روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

همکاری سازمان فضایی و شرکت گاز؛ رصد خطوط انتقال گاز در مناطق صعب العبور با ماهواره بومی

خبر فضایی
همکاری سازمان فضایی و شرکت گاز؛ رصد خطوط انتقال گاز در مناطق صعب العبور با ماهواره بومی
1397/09/03
17:15:39