روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

هند بزرگترین ماهواره خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد

خبر فضایی
هند بزرگترین ماهواره خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد
1397/09/14
11:27:36