روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

هند ۳۰ ماهواره خارجی را به فضا پرتاب کرد

خبر فضایی
هند ۳۰ ماهواره خارجی را به فضا پرتاب کرد
1397/09/09
09:30:30