روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

واگذاری ماموریت پرتاب ماهواره "پیام" به ماهواره‌بر "سیمرغ"

خبر فضایی
واگذاری ماموریت پرتاب ماهواره
1397/07/15
16:29:10