روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 13

"ویرجین گلکتیک"، گردشگری فضایی را از ایتالیا آغاز می‌کند

خبر فضایی
1397/04/20
10:59:46