روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 37

پاسخ جهرمی به منتقدان؛ ترویج کاربردهای فضایی در دستور کار قرار گرفت

خبر فضایی
پاسخ جهرمی به منتقدان؛ ترویج کاربردهای فضایی در دستور کار قرار گرفت
1397/10/22
14:23:19