روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 19

پاکستان کنترل ماهواره بزرگ خود را بدست گرفت

خبر فضایی
پاکستان کنترل ماهواره بزرگ خود را بدست گرفت
1397/05/27
13:03:15