روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 35

پایان کار تلسکوپ پلانک با تهیه‌ نقشه نهایی از جهان اولیه

خبر فضایی
پایان کار تلسکوپ پلانک با تهیه‌ نقشه نهایی از جهان اولیه
1397/05/01
13:52:45