روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 2

پرتاب انسان به مدار در دستور کار است، اما به منابع مالی زیادی نیاز دارد

خبر فضایی
پرتاب انسان به مدار در دستور کار است، اما به منابع مالی زیادی نیاز دارد
1397/07/15
17:27:59