روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

پرتاب ۴ ماهواره تا سال ۱۴۰۴/تلاش برای استفاده از داده‌های ماهواره "پیام"

خبر فضایی
پرتاب ۴ ماهواره تا سال ۱۴۰۴/تلاش برای استفاده از داده‌های ماهواره
1397/07/15
16:34:53