روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 10

پرتاب ۶۴ ماهواره به فضا توسط اسپیس ایکس و ثبت رکوردهای جدید

خبر فضایی
پرتاب ۶۴ ماهواره به فضا توسط اسپیس ایکس و ثبت رکوردهای جدید
1397/09/14
08:42:32