روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

پروانه فعالیت اپراتوری خصوصی ماهواره مخابراتی تصویب شد

خبر فضایی
پروانه فعالیت اپراتوری خصوصی ماهواره مخابراتی تصویب شد
1397/06/12
18:40:19