روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 11

پس از فضاپیمای "کپلر"، فضاپیمای "دان" هم خاموش شد

خبر فضایی
پس از فضاپیمای
1397/08/11
17:10:04