روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

چین با مسابقه تسلیحاتی در فضا مخالفت کرد

خبر فضایی
چین با مسابقه تسلیحاتی در فضا مخالفت کرد
1397/04/03
11:25:50