روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 9

چین دو ماهواره سعودی را به فضا پرتاب کرد

خبر فضایی
چین دو ماهواره سعودی را به فضا پرتاب کرد
1397/09/17
11:34:24