روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 0

چین ماهواره مخابراتی به فضا پرتاب کرد

خبر فضایی
چین ماهواره مخابراتی به فضا پرتاب کرد
1397/10/04
08:56:50