روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 5

چین یک ماهواره رصدی وضوح بالا پرتاب کرد

خبر فضایی
چین یک ماهواره رصدی وضوح بالا پرتاب کرد
1397/05/09
11:26:26