روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 8

کاوشگر فضایی وایجر۲ در ۱۸ میلیارد کیلومتری زمین

خبر فضایی
کاوشگر فضایی وایجر۲ در ۱۸ میلیارد کیلومتری زمین
1397/09/20
11:13:16