روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 12

کهکشان «ابر ماژلانی بزرگ» در مسیر برخورد با کهکشان راه شیری قرار گرفت

خبر فضایی
کهکشان «ابر ماژلانی بزرگ» در مسیر برخورد با کهکشان راه شیری قرار گرفت
1397/10/14
17:27:29