روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 3

گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند

خبر فضایی
گرداب‌های نوری می توانند نشانه ای از وجود جهان قبل از جهان ما باشند
1397/06/02
17:08:40