روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 6

۲۵۰۰ میلیارد تومان؛ گردش مالی بازار بخش فضایی

خبر فضایی
۲۵۰۰ میلیارد تومان؛ گردش مالی بازار بخش فضایی
1397/09/07
09:06:32