روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 35

۳۰ نقطه مداری به نام ایران ثبت شد/ بومی‌سازی ۱۴۰فناوری درحوزه فضا

خبر فضایی
۳۰ نقطه مداری به نام ایران ثبت شد/ بومی‌سازی ۱۴۰فناوری درحوزه فضا
1397/07/08
10:32:02