روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 7

۳ طرح کارشناسان برای ادامه کار در ایستگاه فضایی بین‌المللی

خبر فضایی
۳ طرح کارشناسان برای ادامه کار در ایستگاه فضایی بین‌المللی
1397/07/29
10:20:11