روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 59

انتخاب مقاله « انتخاب حسگر مناسب برای اندازه‌گیری اثر دز یونیزان تجمعی در فضا» از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، به عنوان رتبه اول مقالات برگزیده در میان مقالات ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی ایران

خبر
انتخاب مقاله « انتخاب حسگر مناسب برای اندازه‌گیری اثر دز یونیزان تجمعی در فضا» از پژوهشکده سامانه‌های ماهواره، به عنوان رتبه اول مقالات برگزیده در میان مقالات ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی ایران
1400/04/29
18:38:08