روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 118

در گفتگو با مهر مطرح شد؛ اتمام تست سازگاری الکترومغناطیسی ماهواره «ناهید ۱»

خبر
در گفتگو با مهر مطرح شد؛ اتمام تست سازگاری الکترومغناطیسی ماهواره «ناهید ۱»
1398/02/27
11:32:48