خبرنامه داخلی

خبرنامه داخلی، بهار ۱۴۰۰

خبرنامه داخلی، بهار ۱۴۰۰

دوازدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل بهار ۱۴۰۰ را دربر می‌گیرد.

چکیده‌نامه دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

چکیده‌نامه دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران در تاریخ بیست و هفتم و بیست و هشتم بهمن سال ۱۳۹۹، با شعار "زنان سرزمین‌مان را باور کنیم" در پژوهشگاه فضایی ایران...

چکیده‌نامه نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

چکیده‌نامه نخستین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺗﺨﺼﺼﻰ زﻧﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «زﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿن‌مان را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ» در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ۹۸ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﻰ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.  

 خبرنامه داخلی، پاییز ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، پاییز ۱۳۹۹

دهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز را دربر می‌گیرد.

 زمستان ۱۳۹۹

زمستان ۱۳۹۹

یازدهمین شماره از خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان را دربر می‌گیرد.

نسخه الکترونیکی ویژه نامه هفته جهانی فضا ۲۰۲۰: ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

نسخه الکترونیکی ویژه نامه هفته جهانی فضا ۲۰۲۰: ماهواره‌ها زندگی را بهتر می‌کنند

از روز جمعه ۱۲ مهر سال ۱۳۳۶ که اولین ماهواره ساخت بشر در مدار زمین قرار گرفت، تاثیر فناوری فضایی بر زندگی بشر آغاز شد و این اثرگذاری تا جایی پیش رفته است که اکنون پس از گذشت...

  خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه حاضر که نهمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران و ویژه فصل تابستان است، اخبار مهمی را در بر می گیرد.

 خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

هفتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.

  خبرنامه داخلی، بهار ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، بهار ۱۳۹۹

هشتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل بهار پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.

 خبرنامه داخلی، پاییز 1398

خبرنامه داخلی، پاییز 1398

ششمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد. پژوهشگاه در فصل پاییز شاهد بازدید مشاور رئیس جمهور، برخی نمایندگان...

خبرنامه داخلی، تابستان 1398

خبرنامه داخلی، تابستان 1398

پیام تبریک رئیس پژوهشگاه فضایی ایران به مناسبت روز کارمند؛ بـه یقیـن، اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق و متعهد، هیچگاه از یاد نخواهد رفت، چنانکه نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر در...

خبرنامه داخلی، بهار 1398

خبرنامه داخلی، بهار 1398

در پی وقوع سیل در مناطقی از کشور، همکاران متخصص و متعهد پژوهشگاه فضایی ایران سال نو را با تلاش شبانه روزی و ارائه خدمات ارزنده فناوری‌های فضایی به هموطنان آسیب دیده آغاز...