روشن تیره
بازدید روز صفحه: 0بازدید صفحه: 991

دوره آموزشی مقدماتی دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent

خبر داخلی
دوره آموزشی مقدماتی دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با استفاده از نرم افزار Ansys Fluent
1399/05/08
09:41:46