روشن تیره
بازدید صفحه: 168بازدید روز صفحه: 0

شناسایی الگوی تفرق اشعه X بر روی مواد ترکیبی با استفاده از دستگاه XRD

شناسایی الگوی تفرق اشعه X بر روی مواد ترکیبی با استفاده از دستگاه XRD
کد: LAS-TEH-STRI-028
نوع: Laboratory Services